top of page

「禧福」之名稱源自路加福音四18-19:「主的靈在我身上,因他用膏膏我,叫我傳福音給貧窮人,差遣我報告被擄的得釋放,瞎眼的得看見,叫那受壓制的得自由,報告神悅納人的禧年。」

​                                                禧福協會

Web 主頁 icon.jpg

(852)2708 8666

(852)2708 8771

donate chin.png
bottom of page